Elements principals i secundaris en la mescla musical

Què és la mescla? Com el seu nom indica, és el procés on es mesclen en un sol fitxer, tots els sons que hem enregistrat per separat. En la majoria d’enregistraments que es fan actualment, els músics no enregistren junts, enregistren per separat. Cada instrument queda enregistrat en un espai separat de la resta que anomenem canal o pista. Per tant, tenim multituds de fitxers. La mescla el que fa és combinar tots ells mitjançant tècniques de producció musical, en un sol fitxer que serà el que anirà a parar al disc digital o físic. Però per on es comença?

Aquesta fantàstica foto de la Gemma Planell @tutu_senzubeans a Nova York va molt bé per ajudar a entendre com funciona aquest procés de PRODUCCIÓ MUSICAL: la mescla, també anomenada la “barreja” o el “mix”.

Què veiem a la foto?, un bar-cafeteria, el taulell exposant productes, uns clients a una taula. Però també reflectit al vidre hi veiem un edifici d’oficines, un carrer, cotxes circulant, un altre carrer a l’esquerra, el reflex de la fotògrafa. La mescla musical final d’un tema, com a la foto, parteix de tots els elements que s’han captat. Torneu a mirar la foto però ara decidiu quins, per vosaltres, són els elements principals i quins són els secundaris.

El productor, a la mescla, fa el mateix, decidir quines pistes són les principals i quines són les secundàries. És la primera de les decisions en començar la sessió de mescla. També serà la primera pregunta que ens farà el nostre tècnic de confiança. Això determinarà el tractament de cada una de les pistes, la seva energia (volum), el seu lloc a l’espai (panorama) i també el seu color tímbric (equalització). També la relació i dinamisme entre elles (compressió) i la seva profunditat i dimensió (reverb). Si tenim clar això, ja podem mesclar. Si no ho tenim clar, no hi haurà plugins que ens ho facin entendre.