política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, li informem dels següents termes i condicions:

Responsable del tractament:

ANTONI XUCLÀ I GALINDO amb correu electrònic: tonixucla@tonixucla.com. Si considera que no hem fet un ús adequat de les seves dades, pot escriure a l’adreça anterior.

Finalitat del tractament:

Tractament de la informació que ens facilita per tal de gestionar la informació sobre els programes, concerts i activitats que realitzem.

Les dades de caràcter personal seran conservades mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, excepte obligació legal. No es prendran decisions automatitzades en base a la informació que ens facilita.

Quines dades tractem:

El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el consentiment. Les dades personals que tractem són:

– Nom i cognoms
– Correu electrònic

Cessió de dades:

No comunicarem les seves dades a tercers llevat que estiguem obligats per llei o perquè així ho hàgiu autoritzat prèviament.

Per quant temps?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la subscripció al butlletí i durant els terminis de prescripció legal. Segons el Codi Civil, fins a 21 anys. Un cop transcorregut el temps de prescripció legal , destruirem les seves dades.

Els vostres drets

Les persones interessades tenen dret d’accés, rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, també tenen dret a sol·licitar la portabilitat, la limitació del tractament i l’oposició al tractament dels mateixos.